Algemene Voorwaarden

Dit is een overeenkomst (“Terms & Conditions” of “T&C”) tussen jou (een natuurlijke of een rechtspersoon), die de website van hukaroi www.hukaroi.com wil gebruiken (“Gebruiker”), en hukaroi, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Helsinkistraat 13, 9000 Gent, België, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het ondernemingsnummer BE0753.614.081 (“hukaroi”). hukaroi kan via e-mail op info@hukaroi.com gecontacteerd worden. hukaroi en de Gebruiker worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” en afzonderlijk als de “Partij”.

Overeenkomst
De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat hij of zij volledig op de hoogte is van de inhoud van T&C, en gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. Minstens gaat de Gebruiker impliciet akkoord met de T&C door de website te gebruiken. Daarom raden wij de Gebruiker aan om deze Terms & Conditions zorgvuldig te lezen.hukaroi behoudt zich het recht voor om deze Terms & Conditions van tijd tot tijd te wijzigen. In dergelijk geval wordt de nieuwste versie van de T&C op de website geplaatst.

Verwerking van persoonsgegevens
De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat hij of zij volledig op de hoogte is van de inhoud van de Privacypolicy en de Cookiepolicy, en gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Toegang tot de website
Toegang tot onze website is toegelaten op tijdelijke basis. hukaroi behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te ontzeggen of aan te passen. hukaroi kan niet aansprakelijk worden gesteld omwille van de onbeschikbaarheid van de website ongeacht wanneer of om welke reden dan ook. Van tijd tot tijd kan de toegang tot onderdelen van de website worden beperkt. Gebruikers die de website van hukaroi gebruiken, zijn gehouden aan de richtlijnen inzake redelijk gebruik van de website.

Redelijk gebruik
De website kan enkel gebruikt worden voor wettelijke en/of legitieme doeleinden. De Gebruiker onthoudt zich ervan om, zonder dat deze lijst limitatief is, gebruik te maken van onze website:- op manieren die strijdig zijn met lokale, nationale of internationale regelgeving;- op manieren die niet legitiem of die frauduleus zijn, of gevolgen in die aard creëren;- om ongevraagde en niet-toegelaten reclame of promotiemateriaal op te laden;- om wetens en willens schadelijke informatie, data of bestanden in om het even welke format op om het even welke drager op te laden of te plaatsen, zoals virussen, spyware , middleware en adware.De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om, uitgezonderd verwijzingen naar de blog en resources, niets van deze website te reproduceren, dupliceren of verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van hukaroi.De Gebruiker onthoudt er zich uitdrukkelijk van zich toegang te verschaffen tot delen van de website waartoe hij geen toegang heeft, alsook de website, met inbegrip van de software, de locatie en het netwerk te beschadigen of te verstoren.Gebruikers die de website gebruiken in strijd met de richtlijnen inzake redelijk gebruik, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Verplichtingen van de Gebruiker
De Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat de informatie die hij verstrekt, of het nu gaat om informatie met betrekking tot zijn persoonlijke identiteit of om informatie van anderen, echt, juist en oprecht is. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat het gebruik van een valse identiteit en de verspreiding van valse informatie aanleiding kunnen geven tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Aansprakelijkheid
Vertrouwen op publicaties
Publicaties, commentaren, blog posts of enig ander materiaal op onze website hebben een informatieve en/of educatieve doelstelling, en kunnen door de Gebruiker niet beschouwd worden als een advies (op maat) waarop men zonder meer kan vertrouwen. hukaroi wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor schade die hieruit zou voortvloeien af.

Website updates
Onze website wordt regelmatig geüpdatet, waardoor de inhoud van de website van tijd tot tijd kan wijzigen of worden verwijderd. hukaroi behoudt zich het recht voor om de website tijdelijk of permanent onbeschikbaar te maken. hukaroi is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit zou voortvloeien.Intellectuele eigendom

Geen overdracht
hukaroi is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en alle materiaal gepubliceerd daarop, of heeft daartoe op rechtmatige wijze het gebruiksrecht verkregen. Noch het gebruik van de website, noch de Terms & Conditions houden enige overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker.

Auteursrechten & referenties
Alle publicaties van welke aard ook, en in het bijzonder de publicaties op de blog site van hukaroi, zijn auteursrechtelijk beschermd en komen uitsluitend toe aan hukaroi.Desalniettemin staat hukaroi toe dat publicaties op de website door een Gebruiker worden gereproduceerd of gedupliceerd voor informatieve en/of educatieve doeleinden op om het even welke format, in zoverre men (a) duidelijk vermeldt dat het om een reproductie of duplicatie gaat en (b) op correcte wijze aan de originele bron refereert. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van hukaroi is het de Gebruiker verboden enige publicatie waarvan de auteursrechten toebehoren aan hukaroi te verspreiden ten bezwarende titel.Wanneer de Gebruiker originele ideeën en/of inzichten die voorkomen in publicaties van hukaroi, verspreidt, zal men steeds gehouden zijn om te verwijzen naar de originele bron.Men zal als volgt refereren aan publicaties op de website van hukaroi: [initialen voornaam auteur] [achternaam auteur], “[Titel]”, hukaroi [datum of jaartal], [url].Wanneer de naam van de auteur niet gekend is, wordt als volgt gerefereerd aan publicaties van hukaroi: “[Titel]”, hukaroi [datum of jaartal], [url].

Afbeeldingen
Geen enkele afbeelding op de website van hukaroi, inclusief het logo van hukaroi, mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van hukaroi worden gereproduceerd of gedupliceerd op welke manier en op welke format dan ook.

Linken van en naar de hukaroi website
Linken van de hukaroi website
Waar de hukaroi website linken bevat naar andere websites en/of bronnen van derde partijen, verklaart hukaroi hieromtrent de nodige toestemmingen van die partijen te hebben verkregen dan wel auteursrechtelijk haar plichten na te komen door te verwijzen naar de originele bron. hukaroi heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of bronnen. hukaroi wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor enige schade of verlies af, die zouden kunnen ontstaan door gebruik te maken van die websites of bronnen.

Linken naar de hukaroi website
Wanneer een Gebruiker een link wil voorzien naar de hukaroi website, dan is dit toegestaan voor zover dit op legitieme en legale wijze gebeurt, voor zover de reputatie of het imago van hukaroi hierdoor niet wordt geschaad en voor zover de Gebruiker de eigenaar is van het medium waarop de link wordt voorzien. Wanneer men linkt naar de hukaroi website, mag men, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, niet de schijn wekken dat er een partnership, associatie, goedkeuring of aanbeveling vanuit hukaroi bestaat. Wanneer men linkt naar de hukaroi website, zal men steeds, uitgezonderd voor wat betreft links naar blogs, dienen te linken naar de homepagina van hukaroi. hukaroi behoudt zich het recht voor om bezwaar aan te tekenen tegen het plaatsen van een link naar onze website.Dank je wel om onze website te bezoeken!